Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

logo-passendwijs

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Rheder Enk.

 
Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school

 

  •  het niveau van de basisondersteuning,
  • welke extra ondersteuning de school kan bieden,
  • hoe deze ondersteuning is georganiseerd en
  • wat de ambities zijn. 

 

De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen de basisondersteuning valt.

 
Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd.

 
Het SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het SOP.

  

Gebruik onderstaande link om het gehele plan in te zien.